Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.showbizz24.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Media24 bvba . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Media24 bvba is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Media24 bvba.

Indien van toepassing:

Media24 bvba streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van of de inhoud op Showbizz24 onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Media24 bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Indien u op onze website een foto aantreft waarvoor we

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.showbizz24.be op deze pagina.

.